Hyresvillkor


Villkoren träder i kraft och är bindande för båda parter, då kunden bekräftat sin reservering genom att betala minst förskottsbetalningen.

Reservering

Kunden kan reservera stugorna enligt anvisningarna på Internet, antingen per e-post eller per telefon.  Kunden får en bekräftelse på reserveringen antingen per post eller per e-post där det framgår följande:

  • Namn- och adressuppgifter på semesterstugans ägare
  • Giroblanketter för erläggandet av förskottsbetalningen och slutbetalningen.

Reserveringen träder i kraft då kunden erlagt förskottsbetalningen (30 % av hyran) senast på förfallodagen (14 d. från fakturans datering), eller kunden har betalt både förskotts- och slutbetalningen senast på förskottsbetalningens förfallodag.

Betalning

Förskottsbetalningen bör erläggas senast på fakturans förfallodag.  Resterande belopp förfaller till betalning enligt fakturans förfallodag eller senast sex (6) veckor innan semestervistelsen inleds. Ifall reserveringen sker senare än sex (6) veckor innan semestervistelsen inleds, betalas inget skilt förskott, utan hela summan erläggs på förfallodagen.  I uthyrningspriset ingår 8 % moms.

Avbokningar

Avbokningar skall alltid göras skriftligt (per brev eller e-post).  Avbokningen är giltig först när den är den reserveringsansvariga tillhanda.  Betalt förskott återbetalas inte.

I det fall avbokningen sker senare än 41 dygn före vistelsens början, bör hela hyresbeloppet erläggas. Om stugan kan hyras ut åt en annan kund i stället, återbetalas hyran.

I fall kunden, eller annan person i det gemensamma hushållet, insjuknar, har kunden rätt att få tillbaka hyressumman förutom förskottsbetalningen. Uthyraren bör informeras genast och tillståndet skall verifieras på ett tillförlitligt sätt, t.ex. med läkarintyg.

Avbokning, som görs under pågående vistelse, varken godkänns eller ersätts.

Stugans ägare kan annullera en reservering p.g.a. force majeure. I detta fall har hyresgästen rätt att återfå den erlagda hyran till det fulla beloppet.


 

 


Yhteystiedot:

Niilolan Huvilat

Ahvionniementie 251,
58650 Kiviapaja, Savonlinna

Puh: +358 40 756 4364
E-mail: sirpa.mikkonen@gmail.com
WWW: www.niilolanhuvilat.net


Användningen av stugorna

Ägaren överlämnar nycklarna till gästerna på aviserat ställe, eller vid skilt överenskommen tid och plats. Vid avfärden skall stugorna, dess inredning och utrustning vara i det skick de var vid ankomsten.

Om inte annat överenskommits, börjar stugsemestern ankomstdagen kl. 15.00 och slutar avresedagen kl. 12.00.

Under hyrestiden svarar ägaren för snöröjningen av de trafikleder, som slungas med traktor. Hyresgästen svarar för putsning av farstukvist, trappor, terrasser och stigar, samt rör sig på dem på egen risk.

Vid eventuella problem med elförsörjningen, som föranleds av naturfenomen eller av tredje part (elbolag) är varken ägaren eller hyresgästen ersättningsskyldig.

Semesterstugan och dess område får användas av det antal personer, som hyrt stugan. Att tälta, slå läger eller på annat sätt ordna tilläggsinkvartering är förbjudet. Att göra upp öppen eld på området är förbjudet, likaså under perioder med varning för skogsbrand.

Hyresgästen är skyldig, att ersätta skada som åsamkats stugan, lösöret eller området

Rökning inomhus är förbjudet.
Sällskapsdjur är inte tillåtna.

Anmärkningar, klagomål och förlikning av tvistefrågor

Anmärkningar och klagomål skall under vistelsen riktas direkt till stugans ägare.

I första hand strävar man till att lösa avtalskonflikter genom diskussion. Ifall orsaken till klagomålet inte korrigeras, kan hyresgästen göra en skriftlig reklamation inom loppet av en månad efter det att hyrestiden gått ut. Om försäljare och kund inte uppnår samförstånd, kan kunden vända sig till konsumentklagonämnden. I avtalet tillämpas Finlands lag och tvistefrågor behandlas i tingsrätten.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.